• Зоологічна памятка Пташиний базар, Світловодський район
  • Орнітологічний заказник Петрівський
  • Компаніївський район
  • Заповідник Квітуча Балка, Новгородківський район
  • Південний Буг

Положення про департамент

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації
26 червня 2013 № 330-р
 
Перший заступник голови
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
В.М.СЕРПОКРИЛОВ
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації
 
 
1. Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Кіровоградської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 
2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).
 
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 
4. Основними завданнями Департаменту є участь у:
 
1) реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження тавикористання екологічної мережі;
2)  здійсненні управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;
3) проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні обласних інноваційно-інвестиційних та інших програм і проектів розвитку природокористування, охорони навколишнього природного середовища.
 
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
 
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією;
2) здійснює у межах своєї компетенції комплексне управління та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки;
3) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
4) надає адміністративні послуги;
5) затверджує нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
6) видає в установленому порядку дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на спеціальне водокористування у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, дозволи на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами (крім об’єктів 1 групи), дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
7) приймає рішення щодо зупинення їх дії, або анулювання, узгоджує матеріали на отримання спеціальних дозволів на пошук (розвідку) корисних копалин і користування надрами, дозволів на проведення робіт на землях водного фонду;
8) погоджує договори оренди водних об’єктів, проекти водоохоронних зон, документацію із землеустрою в порядку, визначеному законодавством;
9) розглядає проекти лімітів на утворення та розміщення у  навколишньому природному середовищі відходів (крім небезпечних відходів) для підприємств, установ та організацій – суб’єктів господарської діяльності,3 подає їх на погодження до Мінприроди і на затвердження керівництву обласної державної адміністрації;
10) погоджує районним державним адміністраціям проекти лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
11) погоджує місця розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
12) бере участь у розгляді документів на отримання лімітів і дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, планів санітарно-оздоровчих заходів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також природних рослинних ресурсів місцевого значення;
13) погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства, ліміти і норми добування мисливських тварин, строки полювання, порядок його
здійснення, пропускну спроможність мисливських угідь;
14) видає дозволи на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, відстріл і відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування;
15) видає дозволи на спалювання сухої природної рослинності або її залишків;
16) здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації про корисні копалини, стан використання надр, вносить пропозиції щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази;
17) бере участь в організації моніторингу навколишнього природного середовища, у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
18) організовує проведення державної екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку;
19) забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України;
20) аналізує стан та тенденції у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів, збереження довкілля та вживає заходи для усунення недоліків;
21) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку області;
22) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
23) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
24) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку в
питаннях природокористування, охорони довкілля;
25) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових
актів з питань реалізації галузевих повноважень;4
26) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
27) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
28) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
30) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
33) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
34) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;
35) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
36) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
37) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
38) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та здійснює контроль за їх
збереженням;
40) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
41) забезпечує захист персональних даних;
42) здійснює передбачені законом інші повноваження.
 
6. Департамент має право:
 
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідних сферах діяльності;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
 
7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінприроди в установленому законодавством порядку.
 
9. Директор Департаменту:
 
1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проект положення про Департамент, його структуру;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формуванняпланів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінприроди, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Кіровоградськійобласті;
11) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису;
13) здійснює добір кадрів;
14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
16) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті;
17) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінприроди, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінприроди чи в судовому порядку.
 
11. Директор Департаменту має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за
поданням директора Департаменту.
 
12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, а також інших працівників Департаменту, структурних підрозділів обласної і районних державних адміністрацій, інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.
 
13. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки утримання Департаменту, в межах виділених асигнувань, визначає голова обласної державної адміністрації.
 
14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту відповідно до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 
15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 
 
_________________________